:: Serveis
...des de 1992

SERVEIS D'ENGINYERIA

Les nostres activitats es resumeixen amb 4 Àrees diferenciades:

ENGINYERIA INDUSTRIAL I D'INSTAL•LACIONS

MÉS PROJECTES DESTACATS

 

La confecció de projectes executius d'instal·lacions requereix l'actuació d'una enginyeria amb personal tècnic altament preparat, amb una dilatada experiència i amb un profund coneixement de la legislació vigent. Tot això ha d'anar acompanyat d'una anàlisi de les necessitats reals del client i del seu projecte en particular a fi de poder incorporar, les tecnologies i solucions més adequades en cada cas. La nostra empresa compta amb dos enginyers industrials superiors especialitzats en instal·lacions, un arquitecte tècnic i diferents projectistes d'instal·lacions de dilatada experiència, a part de delineants i tècnics especialitzats en CAD. A més, en casos especials, es complementa amb personal tècnic extern (acústica, estructures, etc.) que actua sempre sota la supervisió i control dels tècnics de PROEN. Dintre del camp de l'Enginyeria Industrial d'instal·lacions, a PROEN es porta a terme el disseny, el càlcul i la redacció de projectes executius de, entre unes altres, les següents instal·lacions:

 

 •     Electricitat (Alta i Baixa Tensió)
 •     Climatització (Aire condicionat, Calefacció, Ventilació)
 •     Fontaneria (Aigua freda i calenta) i Gas
 •     Piscines (Hidràulica aplicada, deshumectació, etc.)
 •     Contra incendis (Detecció, Extinció i Senyalització)
 •     Telecomunicacions (Infraestructures Comunes i punts de connexió)
 •     Energies Renovables (Solar Tèrmica i Fotovoltaica, Biomassa, Cogeneració)
 •     Combustibles (Emmagatzematge i tràfec de gasoli)
 •     Luminotècnia (Estudis lumínics, Estudis d'implementació de LED)


 

ENGINYERIA DE LEGALITZACIÓ

MÉS PROJECTES DESTACATS

 

Com a pas previ a la redacció i presentació de qualsevol expedient de legalització, es portarà a terme una avaluació prèvia de l'abast de les necessitats i es tramitarà un informe d'assessorament previ a la propietat, indicant les condicions mínimes de les actuacions a dur a terme per a complir amb la normativa vigent.

 

PROEN, al ser una Enginyeria amb tècnics titulats en plantilla, compta amb totes les competències legals necessàries per a presentar davant diferents estaments (Ajuntaments, Serveis Territorials d'Indústria, Serveis de Prevenció del Cos de Bombers, Organismes Autonòmics de Sanitat, Joc, etc.) els diferents projectes tècnics i expedients necessaris per a obtenir els pertinents permisos i llicències. En els casos que sigui preceptiu, aquests projectes i expedients estaran convenientment visats o certificats pel col·legi d'Enginyers Industrials.

 

Dintre de l'Enginyeria de Legalització, PROEN porta a terme diferents tipus de projectes i expedients que són presentats davant diferents estaments, senyalant-se, tot seguit, alguns d'ells:

 

 •     Llicències Ambientals o d'Obertura d'Activitat.
 •     Estudis de Compatibilitat Urbanística.
 •     Llicències d'Obres.
 •     Estudis i Coordinacions de Seguretat i Salut.
 •     Plans d'Emergència i Autoprotecció.
 •     Instal·lacions Tècniques (Electricitat, Climatització, Gas, etc.)
 •     Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.
 •     Autoritzacions Sanitàries (Centres Mèdics, Obradors de Menjar, etc.)
 •     Llicències de Joc (Casinos, Bingos, Salons Recreatius, etc.)
 •     Energies Renovables (Solar tèrmica, Solar fotovoltaica, Microcogeneració, Biomassa, etc.)
 •     Peritatges i validacions.

ENGINYERIA ENERGÈTICA I MEDIAMBIENTAL

MÉS PROJECTES DESTACATS

 
L'evolució alcista continuada del preu dels combustibles fòssils (petroli, gas, carbó etc.) així com la disminució progressiva de les reserves mundials dels mateixos ha anat conscienciant a la nostra societat de la necessitat imperiosa de reduir la despesa energètica, mitjançant la racionalització del consum i la potenciació de l'ús de energies renovables. En PROEN, conscients d'aquest repte treballem en tres fronts:

 • Càlcul i Confecció de Certificacions Energètiques.
 • Realització d’Auditories Energètiques.
 • Estudis de substitució d'enllumenat i regulació de les instal·lacions.

Certificacions Energètiques
El primer pas orientat a la consecució d'una certificació energètica, comença amb la utilització d'eines informàtiques de simulació energètica amb les quals poder optimitzar, en fase de projecte, la demanda energètica d'un edifici. Aquesta sol·licitació energètica vindrà condicionada per les característiques físiques de l'edifici (número, dimensions i tipus de finestres, tipus de tancaments, etc.)

Una vegada determinada la demanda energètica de l'edifici es procedeix al càlcul de la classificació energètica del mateix, incorporant les característiques particulars de les diferents instal·lacions (climatització, ventilació, enllumenat, etc.)
 
Les certificacions energètiques, obligatòries per a edificis de nova construcció, vénen validades per la utilització dels programes oficials LIDER i CALENER i estan pensades per a determinar, mitjançant una classificació tabulada, el nivell de demanda energètica de l'edifici i la incidència del tipus d'instal·lacions emprades.
 
Auditories Energètiques:
PROEN realitza auditories energètiques mitjançant l'estudi detallat dels consums d'una instal·lació existent, a fi de poder verificar el comportament real de la mateixa i comprovar que les prestacions actuals compleixen amb els estàndards previstos (en cas contrari es definiran possibles solucions) i avaluar les diferents possibilitats d'estalvi energètic, proposant la seva instal·lació i el seu termini d'amortització aproximat.

Les auditories energètiques són de plena aplicació en establiments comercials, administratius, industrials, esportius, hotelers, residencials, lúdics, sanitaris, etc. tant públics com privats i proporcionen un “full de ruta” per a poder escometre diverses actuacions en diferents fases.
 
 Estudis de Substitució d'Enllumenat i Regulació de les Instal·lacions
Constitueix un pas previ i directe en l'optimització energètica. A partir de la substitució de l'enllumenat convencional per lluminària d'alta eficiència o del tipus LED (sempre verificant els nivells lumínics existents i el nombre d'hores de funcionament) i de la instal·lació de petits autòmats que governin alguns punts de la instal·lació (rètols, climatització, etc.) poden aconseguir-se amb relativa rapidesa estalvis importants en la factura elèctrica.

PLANS D'EMERGÈNCIA I AUTOPROTECCIÓ

MÉS PROJECTES DESTACATS

 

 Proen Projectes d’Enginyeria s.l. és una empresa d’Enginyeria especialitzada en redacció i gestió de projectes globals en diferents sectors.

 

 Històricament  des de la seva fundació l’any 1992, Proen Projectes d’Enginyeria S.L. ha estat compromesa amb la previsió de mesures de seguretat, mitjançant la redacció de Plans d’emergència i autoprotecció per a diferents Ajuntaments de Catalunya (Ajuntament de Sabadell, Sant Vicenç del Horts, Torrelles de LLobregat, etc...)  i per diferents clients del sector privat (Teatres, Escoles, Locals de pública concurrència, Hotels, etc...)

 

 La promulgació del Decret 82/2010 de  29 de juny de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es determina el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, ha donat un nou impuls a la conscienciació general i a més a més ha definit les bases per determinar quins tècnics són acreditats per dur a terme la redacció, implantació i manteniment dels Plans d’Autoprotecció (PAU).

 

 Proen Projectes d’Enginyeria S.L. compte amb tècnics acreditats per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per elaborar Plans d’Autoprotecció d’activitats i centres d’interès de tot tipus i magnitud, es a dir per la protecció civil local i per a la protecció civil de Catalunya.

 

 Així mateix el nostre àmbit d’actuació compren la redacció, implantació i manteniment de Plans d’Autoprotecció Municipal (PAM) , INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, etc… i Plans Especials Municipals (PEM).