:: Destacats
...des de 1992

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

Amb data 13 febrer 2016 es va publicar el Reial Decret 56/2016 de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'Octubre de 2012, que regula i impulsa la eficiència energètica en diversos àmbits, com ara auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis energètics, i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

Un dels objectius principals de la Unió Europea en matèria d'Eficiència Energètica es centra en l'objectiu d'aconseguir en 2020 un estalvi del 20 per cent del consum d'energia primària de la Unió Europea, i aconseguir noves millores de l'eficiència energètica més enllà de 2020.

En quant a les Auditories Energètiques, el Reial Decret, a grans trets, estableix els següents punts:

Qui està obligat

Empreses de:

 

·         Almenys 250 empleats, o bé

·         Un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d'euros, i al mateix temps, un balanç general que excedeixi de 43 milions d'euros.

·         Grups de societats, definits segons el que estableix l'article 42 del Codi de Comerç, que tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els requisits esmentats de gran empresa.

ABAST

S'ha de realitzar una auditoria energètica cada 4 anys

  • Que cobreixi com a mínim el 85% del consum total d'energia final del conjunt d'instal·lacions ubicades a Espanya que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis, que aquestes empreses i grups gestionen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica
  • El termini per a realitzar-les, és de 9 mesos des de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, per tant l'últim dia per a la seva presentació serà el 13 de Novembre del 2016.

  • Les auditories es poden substituir per un sistema de gestió energètica o ambiental, certificat per un organisme independent d'acord amb les normes europees o internacionals corresponents, sempre que el sistema de gestió del què es tracti inclogui una auditoria energètica realitzada d'acord amb les directrius indicades en el Reial decret.
  • Es consideraran vàlides les auditories que s'hagin realitzat des del 5 de desembre de 2012, data d'entrada en vigor de la Directiva comunitària.
  • Seran realitzades per auditors energètics professionals que compleixin amb els requisits de qualificació que s'estableixen en el Reial decret, sense perjudici que també podran realitzar-se per personal intern qualificat.

La nostra Enginyeria és una empresa amb més de 30 anys d'experiència, especialitzada en temes energètics, pel que quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment que necessitin al respecte.

 

AUDITORIES ENERGÈTIQUES
Enrere